Історія

Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» (ДУ ІФТ) – провідна наукова установа України в галузі створення та впровадження лікарських засобів. Основою діяльності інституту є фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на вивчення патогенетичних механізмів формування патологічних станів, загальних та специфічних особливостей дії фізіологічно активних речовин на різних рівнях організації живої матерії – молекулярному, клітинному, тканинному, та на організмі в цілому.

Історія ДУ ІФТ починається з 1934 року, коли наказом Наркомату охорони здоров‘я УРСР було створено Український науково-дослідний санітарно-хімічний інститут (УНДСХІ) з філією у Києві (розпорядження Наркомату охорони здоров‘я УРСР В047 від 08.04.1934 р.). В подальшому наказом Наркомату охорони здоров‘я УРСР ДО131 від 21 травня 1938 р. Київську філію УНДСХІ реорганізовано у Київський науково-дослідний інститут санітарно-хімічної оборони (КНДІСХО), основними завданнями якого була розробка заходів щодо організації протихімічного захисту в країні, підготовка кваліфікованих кадрів в галузі санітарно-хімічного захисту та створення засобів санітарно-хімічного захисту.

У 1944 р. в зруйнованому під час Великої Вітчизняної війни Києві, згідно розпорядження Ради народних комісарів УРСР від 22 травня 1944 р., УНДСХІ відновив свою роботу на базі КНДІСХО. Розпочався новий етап історії інституту. Організуюча ланка – вчені довоєнних УНДСХІ та КНДІСХО. Це, перш за все, директори І.І. Мішнаєвський, М.І. Луганський та плеяда відомих вчених: академік О.І. Черкес, професори П.В. Родіонов, Й.М. Пейсахович, К.А. Корнєв, В.П. Дверницький та інші. В ці роки завданнями інституту було: вивчення патогенезу, клініки та терапії уражень отруйними речовинами, питань їх індикації в довкіллі, воді та харчових продуктах, організації санітарно-хімічного захисту населення. Протягом 1944-1965 років науковцями інституту створено антибіотик широкого спектру дії саназин, антидоти унітіол та мекаптид, протипухлинні препарати ембітол, етимідин, бензотеф, новембітол. У 1965 р. УНДСХІ перейменовано у Київський науково-дослідний інститут фармакології та токсикології МОЗ України.

Протягом 1968-1987 років (директор – член-кореспондент АМН СРСР, професор Ф.П. Трінус) науковці інституту вирішують проблеми експериментальної патології та терапії інтоксикацій отруйними речовинами, питання санітарно-хімічного захисту, проводять пошук антидотів та засобів патогенетичної терапії інтоксикації. В цей же період набули розвитку дослідження з фармакології протипухлинних, нестероїдних протизапальних, серцево-судинних і нейротропних засобів, поглиблюється вивчення проблем фармації. В практику охорони здоров‘я впроваджено ряд нових лікарських препаратів (протипухлинні - фторбензотеф, дийодбензотеф; протизапальні – мефенамінова кислота, мефенамінат натрію, піримідант; антидоти – оксатіол, алоксим, антиціан; серцево-судинний засіб барбовал; сорбент – вугілля активоване “КМ”).

З 1987 року інститут отримав статус головної в Українській РСР установи з проблеми «Фармакологія», що дозволило об’єднати зусилля фармакологів республіки та визначити основні напрямки наукових досліджень щодо створення нових ефективних лікарських засобів, а також прогнозувати розвиток виробництва ліків і забезпечення ними населення України. Поряд з цим в 1987-1991 рр. (директор – член-кореспондент АН УРСР, професор І.С. Чекман) співробітники інституту вирішують актуальні проблеми створення нових серцевосудинних, антибластомних, нейротропних, протизапальних лікарських засобів, розробляють схеми лікування отруєнь отрутами катастрофального походження. В цей період створено препарат для лікування діабетичних ускладнень ізодибут, серцево-судинний засіб бромвалідол, корвалдин, препарат для лікування псоріазу – мазь дифторантова, сироватка антитоксична для ідентифікації отрути сірої бджоли та ряд лікувально-профілактичних антидотних засобів.

Після проголошення в Україні незалежності, в 1992-2007 рр. (директор – академік АМН України, професор Стефанов О.В.) співробітниками інституту розробляються нові перспективні напрямки наукових досліджень: вивчення регуляції процесів клітинного метаболізму біологічно активними речовинами прогнозованої дії, який став основою нового розділу фармакологічної науки – ліпосомофармакології, та вивчення ролі оксиду азоту як універсального біологічного регулятора клітинних функцій для створення нового покоління серцево-судинних засобів. Це дозволило розробити і впровадити в практику охорони здоров’я лікарські засоби нового покоління на основі ліпосом – ліпін, ліолів, ліпофлавон, а також вітамінно-мікроелементний препарат вітам; гепатопротектор антраль; антианемічний препарат есмін; протипухлинні засоби – хлофіден, бротеофін, мебіфон; протизапальний засіб з інтерфероногенними та імуномодулюючими властивостями амізон. Поруч з фундаментальними та прикладними дослідженнями в галузі фармакології та токсикології інститутом проводиться значна науково-організаційна, науково-методична та експертна діяльність.

За участю провідних фахівців інституту створено нормативну базу, що регламентує процедуру доклінічного вивчення, експертизи та реєстрації лікарських засобів в Україні. Розроблено методичні документи з доклінічного вивчення лікарських засобів. За ініціативи академіка Стефанова О.В., інститут вперше в Україні впроваджує принципи належної лабораторної практики (GLP). Створена на базі інституту структура доклінічного вивчення лікарських засобів, що пройшла перевірку фахівцями із Європи та США та за результатами інспекції, проведеної уповноваженими європейськими інспекторами, одержала сертифікат відповідності GLP. Вчені інституту беруть участь в розробці та експертизі державних науково-технічних програм зі створення лікарських засобів, нормативних документів та законодавчих актів, які стосуються розробки та виробництва ліків, широко співпрацюють з науковими закладами та установами України та інших країн, такими як: Інститут фізіології ім. акад. О.О. Богомольця НАН України, Запорізький державний медичний університет, Науковий центр радіаційної медицини НАМН України, Королівський Університет м. Белфаст (Велика Британія) та інші.

З 2007 р директором інституту є д-р мед. наук Бухтіарова Т.А. В 13 наукових підрозділах працює понад 206 співробітників. Кадровий науковий потенціал складають 39 кандидатів наук та 19 докторів наук (серед них – 3 члена-кореспондента НАМН України, 10 професорів, 3 – Заслужені діячі науки і техніки України, 2 – лауреати Державних премій України (один з них є двічі лауреатом)). Підготовка кадрів вищої кваліфікації – кандидатів та докторів наук вирішується через підготовку в аспірантурі за спеціальностями «фармакологія», «токсикологія», «біохімія» і «фармацевтична хімія та фармакогнозія», та докторантурі за спеціальностями «фармакологія», «токсикологія», а також через інституцію здобувачів. Щороку до аспірантури зараховується 3-5 аспірантів. Одночасно в інституті навчається 10-12 аспірантів денного та заочного навчання. В інституті діє спеціалізована вчена рада з правом розгляду докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «фармакологія», «токсикологія» (медичні та біологічні науки) та «клінічна фармакологія» (медичні науки). Для навчання творчої молоді, ознайомлення із сучасними світовими досягненнями медичної науки та використання останніх в їх науковій роботі, організовується та проводиться Національна школа молодих вчених-фармакологів, започаткована в 1994 році академіком АМН України Стефановим О.В. Поряд з вищенаведеним, вчені інституту виконують суттєву наукову роботу на громадських засадах, працюючи в різних вітчизняних і зарубіжних товариствах та асоціаціях. Перш за все це створена в 2001 році за ініціативою інституту Всеукраїнська громадська організація “Асоціація фармакологів України”, яка об‘єднує понад 470 вчених-фармакологів України. Інститут спільно з Асоціацією раз на 5 років проводить Національні з‘їзди фармакологів України за участю провідних вчених світу, що сприяє обміну науковою інформацією та результатами наукових досліджень. Останній ІV з’їзд відбувся у жовтні 2011 року в м. Києві. Науковці інституту є дійсними членами наукових товариств та асоціацій: Українського токсикологічного товариства; Українського біохімічного товариства;• Міжнародного ліпосомального товариства; • Міжнародної асоціації клінічної мікробіології та антимікробної хіміотерапії; Британського фізіологічного товариства.

Інститут спільно з Експертним центром МОЗ України та Всеукраїнською громадською організацією Асоціація фармакологів України видає журнал «Фармакологія та лікарська токсикологія», який постановою президії ВАК України внесено до Переліку наукових фахових видань в галузі медичних, фармацевтичних та біологічних наук.