Про інститут

Історія ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», що ведеться  від заснованого у 1934 році Київського науково-дослідного санітарно-хімічного інституту до входження Інституту до наукового середовища НАМН України від її заснування, увібрала діяльність поколінь науковців, присвячену дослідженням засобів протихімічного захисту, антидотів і лікарських препаратів для клінічної трансляції технологій фармакотерапії.

Останні десятиріччя основу діяльності Інституту становлять фундаментальні та прикладні дослідження потенційних засобів лікування серцево-судинних, онкологічних та офтальмологічних захворювань, метаболічних порушень, протимікробних засобів і засобів фармакологічної корекції болю та запалення.

У розвиток концепції каналопатій показано, що генерація реактивних форм кисню при цукровому діабеті 2 типу викликає пригнічення калієвих струмів гладеньком’язових клітин  аорти тварин через дисфункцїю ВКСа каналів. Оптимізовано алгоритм створення речовин із прогнозованою протизапальною та аналгетичною дією на основі поєднання методів in silico,  раціонального дизайну, прогностичного синтезу та фармакологічного скринінгу. Вперше встановлено  роль диференціації транскрипційної активності генів Quorum sensing та експресії фактора вірулентності в антибіоплівковій дії похідних адамантану. Визначено вплив протиглікемічної корекції на негативні зміни чоловічої репродуктивної функції та розвиток нащадків за індукованого метаболічного синдрому. Обгрунтовано переваги та застереження щодо комбінованого застосування різних класів відомих ліків на тлі коморбідної патології запального ґенезу, асоційованої з гіпертензією та онкопатологією.

В останні десятиріччя Інститутом запропоновані до впровадження та впроваджені у медичну практику оригінальні препарати  Піродазол, Адамікрин, Димеодипін, Флудинат,  Амізон, Хлофіден, Бротеофін, Мебіфон, Антраль, Вітам, Есмін та інноваційні ліпосомальні засобів Ліпін, Ліподокс, Ліолів, Ліпофлавон,  Ліпохром та Ліпопрост, для фармакотерапії у кардіології, онкології, гепатології, нефрології, педіатрії та офтальмології.

У відповідь на виклики сьогодення отримана нова інформація щодо дії відомих антибіотиків на плівкоутворення патогенних мікроорганізмів для розробки схем фармакотерапії уражень з інфекційною компонентою, розпочаті дослідження впливу посттравматичних стресових розладів на чоловічу репродуктивну функцію з метою фармакологічної корекції  наслідків  демографічної кризи, а також обґрунтування застосування інноваційних ліпосомальних засобів при запальних ураженнях із фатальним ГРДС компонентом (бойових і катастрофальних травм, тяжких наслідків COVID).  

Неклінічні аспекти розробки та удосконалення лікарських засобів є  предметом значного обсягу науково-дослідних проектів Інституту за державними грантами та запитами фармацевтичної галузі та медичних закладів, результати яких використано для реєстрації, організації виробництва, контролю якості та медичного застосування понад 270 препаратів/рік. При реалізації проектів використано методологію «Належної лабораторної практики» (GLP) та сучасні статистичні алгоритми.

          Актуальність і новизна результатів діяльності Інституту за 30 років підтверджені статусом їх публікації у фахових наукових виданнях: 30 монографіях і підручниках,  більше 2500 статтях і тезах доповідей та 114 патентах, у т.ч. 326 публікаціях за кордоном.  

         Інститут є засновником ВГО «Асоціація фармакологів України» та колективним членом Міжнародного союзу теоретичної та клінічної фармакології (IUPHAR). Науковці Інституту співпрацюють із науковими установами Великої Британії, США, Китаю, Австралії, Ірландії.

Етичний кодекс ученого ІФТ