Відділ токсикології

Заснований у 1984 році на базі двох лабораторій: лабораторії хімічної експертизи (завідувачі: В.П.Дверницький (1944-1976 рр.); С.І. Котенко (1976-1984 рр.) та лабораторії медичних засобів захисту шкіри (засновано у 1967 році, завідувач – професор Є.М Лесіовський (1967-1970 рр.), В.В.Кірсенко (1970-1984 рр.). З 1984 до 1993 рр. лабораторію загальної токсикології очолював проф. В.Й.Кондратюк. У травні 2017 р. приєднано відділ патоморфології. Відділ патоморфології заснований як лабораторія загальної патоморфології у1944 році. Першим керівником лабораторії був професор Й.М. Пейсахович, надалі її очолювали к.м.н. Я.М. Теленгатор, проф. Ю.М. Квітницький-Рижов, д.м.н. В.Г. Белявьский, к.м.н. О.В. Сергієнко, к.б.н. О.М. Килимник, з листопада 2014 р. по травень 2017 р. в.о. завідувача відділом був канд. мед. наук, с. н. с. Матвієнко Анатолій Васильович.

Завідувач відділу (з 1993 року)  -  Коваленко Валентина Миколаївна, д-р біол. наук, професор

 

Тел. +38(044)456-83-90

E-mail: kovalenko_toxy@yahoo.com

 

Наукові напрямки та види наукових досліджень:

 

 • Дослідження ролі метаболізму ліків в механізмах токсичності та взаємодії лікарських засобів;
 • Доклінічне вивчення безпечності лікарських засобів;
 • Доклінічне вивчення специфічної фармакологічної активності препаратів.

Неклінічне вивчення токсичності та безпечності хімічних речовин (в тому числі лікарських засобів).

 

Навчання та консультації у галузі токсикологічних, біохімічних, гематологічних, імунологічних досліджень та впровадження Належної лабораторної практики, ПЛР діагностика для спеціальних завдань.

 

Методи досліджень:

 

 • Гель-електрофоретичне розділення нуклеїнових кислот та білків;
 • Виділення нуклеїнових кислот та білків із тваринних клітин;
 • Вимірювання спектрів поглинання.

Біохімічні дослідження: Визначення активності ферментів: кислої фосфатази, аденозин дезамінази, лужної фосфатази, аланін амінотрансферази, амілази, панкреатичної амілази, аспартат амінотрансферази, мітохондріальної аспартат амінотрансферази, холінестерази, креатин кінази МВ, креатин кінази, гамма-глутаміл транспептидази, альфа-гідроксибутират дегідрогенази, лейцин амінопептидази, лактат дегідрогенази, ліпази, моноамінооксидази, N-ацетил-γ-глюкозамінідази. Визначення вмісту альбуміну, азоту сечовини, α-ліпопротеїну, кальцію, креатиніну, прямого білірубіну, вільного холестерину, заліза сироватки, фруктозаміну, глюкози, HDL-холестерину, фекальної крові, 3-гідроксибутирата, неорганічного фосфору, LDL-холестерину, ліпопротеїну (а), мікроальбуміну сечі, магнію, вільних жирних кислот, фосфоліпідів, сіалових кислот, загального білірубіну, загальних жовчних кислот, загальних кетонових тіл, загального холестерину, нейтральних жирів, загального білку, тимолової проби, сечової кислоти, зв’язуючої здатності ненасиченого заліза, мікро загального білку (сечі), цинк сульфатної проби, гемоглобіну, примідону, фенітоїну, вальпроєвої кислоти, теофіліну, фенобарбіталу, карбамазепіну, дигоксину, іонів натрію, калію, хлориду.

 

Гематологічні дослідження: Визначення параметрів лейкоцитів: білі клітини крові, лімфоцити в процентах, кількість лімфоцитів, моноцити в процентах, кількість моноцитів, гранулоцити в процентах, кількість гранулоцитів, кількість нейтрофілів, нейтрофіли в процентах, кількість еозинофілів, еозинофіли в процентах, кількість базофілів, базофіли в процентах.Визначення параметрів еритроцитів: червоні клітини крові, гематокрит, гемоглобін, середній об’єм еритроциту, середній корпускулярний гемоглобін, концентрація середнього корпускулярного гемоглобіну, ширина розповсюдження еритроцитів. Визначення параметрів тромбоцитів: тромбоцити, середній об’єм тромбоциту, ширина розповсюдження тромбоцитів, тромбокрит. Коагулометричні визначення: протромбіновий час з автоматичним визначенням INR(PT), тромбінового часу (ТТ), коаліно-кефаліновий час (АРТТ), фібриноген, фактори скипання крові - обидві групи, інгібітори скипання крові: білок С, білок S, антитромбін ІІІ, гепарин; антиплазмін, плазміноген, продукти деградації фібрину, D-димер

 

Імунологічні дослідження: Визначення вмісту імуноглобуліну G, імуноглобуліну А, імуноглобуліну М, комплементу 3, комплементу, трансферину, Treponema pallidum, 2-мікроглобуліну, 50% гемолітичної одиниці комплементу, аполіпопротеїну А1, аполіпопротеїну А11, аполіпопротеїну В, аполіпопротеїну С-11, аполіпопротеїну СІІІ, аполіпопротеїну Е, ревматоїдних параметрів: С реактивного білку, антистрептолізину – О, ревматоїдного фактору.

 

Нововведення та інновації:

 

 • Проведене дослідження безпечності понад 80 лікарських засобів, впроваджуваних у медичну практику України
 • Підготовлена Настанова (Наказ МОЗ України від 16.02.2009р. № 95) "Лікарські засоби. Належна лабораторна практика".
 • Розроблено рекомендації щодо моніторингу відповідності випробувань принципам GLP, проведення доклінічних досліджень лікарських засобів у форматі GLP, експериментального вивчення токсичної дії потенційних лікарських засобів, принципів та критеріїв віднесення лікарських засобів до категорії сильнодіючих та отруйних.
 • Розроблені інформаційні листи щодо контролю спермограми за умов фармакотерапії туберкульозу етамбутолом, рифампіцином,ізоніазидом та піразинамідом, а також щодо зниження негативного впливу комбінації протитуберкульозних засобів на чоловічу репродуктивну здатність шляхом заміни етамбутолу на стрептоміцин

 

Публікації:

 

 1. Коваленко В.М. та ін. Антиоксидантні властивості природних сполук в умовах впливу іонізуючого випромінювання.– Київ: Чорнобиль інтерінформ, 2002.– 123 с.
 2. Коваленко В.М., Стефанов О.В., Максимов Ю.М., Трахтенберг І.М. Експериментальне вивчення токсичної дії потенційних лікарських засобів - Доклінічні дослідження лікарських засобів: Методичні рекомендації / За ред. чл.-кор. АМН України О.В. Стефанова.– К.: Авіцена, 2001.- С.74-97.
 3. Трахтенберг І.М., Коваленко В.М., Кокшарева Н.В., Жмінько П.Г., Чумак В.Т., Баула О.П. Альтернативні методи і тест-системи: Монографія.- К.: Авіцена.-2008.-272с.
 4. Настанова (Наказ МОЗ України від 16.02.2009р. № 95) Лікарські засоби. Належна лабораторна практика/ Стефанов О., Бухтіарова Т., Коваленко В., Соловйов А., Бондаренко Л., Шаяхметова Г.- Київ, МОЗ України 2009.- 26с.
 5. Shayakhmetova G., Bondarenko L., Matvienko A., Kovalenko V. Reproductive Disorders in streptozotocin-treated male rats following co-administration of ethambutol, rifampicin, isoniazid and pyrazinamide //Rom J Diabetes Nutr Metab Dis.- 2012.-N19, V4.-P.405-415
 6. Bondarenko L., Shayakhmetova G., Matvienko A., Kovalenko V. Diabetes-Mediated changes in rat type I collagen and spermatogenesis indices //Rom J Diabetes Nutr Metab Dis.-2012.-N19, V3.-P.245-254
 7. Bondarenko L., Shayakhmetova G., Byshovets T., Kovalenko V. Pyrazinamide potential effects on male rats DNA fragmentation, bone type I collagen amino acid composition, reproductive capability and posterity antenatal and postnatal development //Acta Poloniae Pharmaqceutica – Drug Research.-2012.- vol.69, N 5.-P.843-850
 8. Shayakhmetova G.M., Bondarenko L.B., Kovalenko V.M. Damage of testicular cell macromolecules and reproductive capacity of male rats following co-administration of ethambutol, rifampicin, isoniazid and pyrazinamide //Interdisciplinary Toxicology.- 2012.- V.5,N1.-P.9-14
 9. Shayakhmetova G., Byshovets T., Kovalenko V. Pyrazinamide-mediated changes in rat type I collagen and spermatogenesis indices //Acta Poloniae Pharmaqceutica – Drug Research.-2011.- vol.68, N 4.-P.285-290
 10. Современное учение об отеке и набухании головного мозга / Квитницкий-Рыжов Ю.Н.-К.:Здоров’я, 1988.-184 с.

Інші публікації: понад 300 наукових публікацій, патентів на винаходи – 7, опубліковано 4 методичні рекомендації з доклінічного вивчення нових лікарських засобів.

У відділі підготовані 1 доктор наук та 4 кандидати наук