Лабораторія фармакології протимікробних засобів

У 1953 р. було засновано відділ патофізіології, який до 1980 р. очолював член-кор. АН СРСР та УРСР О.О. Богомолець. З 1980 р. по 2009 р. відділ працював під керівництвом професора Ю.М. Максимова.
Відділ фармакології протимікробних засобів створено у 2010 р. в процесі реорганізації відділу патофізіології. З травня 2017 має назву лабораторія фармакології протимікробних засобів

https://pharmantimicrob.ucoz.ua/

Завідуюча лабораторією доктор медичних наук Вринчану Ніна Олексіївна

Тел. +38(044)456-78-62
E-mail: ninaoleks@yandex.ru

Напрями досліджень: 

 • Скринінгові дослідження синтезованих сполук на наявність антибактеріальної та антифунгальної дії;
 • Дослідження механізмів антимікробної та антифунгальної дії протимікробних засобів;
 • Вплив сполук та препаратів на біоплівки бактерій та грибів;
 • Розробка нових протимікробних препаратів;
 • Доклінічні дослідження протимікробних засобів (ефективність та безпечність);
 • Дослідження антимікробної активності препаратів різних фармакологічних груп (НПВС, серцево-судинні засоби тощо);
 • Мікробіологічний контроль води, повітря, кормів для тварин.

Мікробіологічні: 

 • встановлення МІК субстанцій на моделях планктонних культур та біоплівок;
 • визначення МБцК, МФцК;
 • встановлення можливості формування резистентності;
 • аналіз якості води (загальне мікробне число, колі-індекс, колі-титр);
 • визначення мікробної контамінації тваринних кормів.

Токсикологічні: 

 • визначення гострої токсичності сполук та препаратів;
 • місцево подразнююча дія;
 • алергізуюча дія;
 • імунотоксичність.

Фізико-хімічні:

 • дослідження впливу на внутрішньоклітинні процеси мікроорганізмів (загальний білок, ДНК/РНК);
 • дослідження впливу на мембрану мікроорганізмів (синтез ергостерину, функціонування системи ефлюксу, вивчення активності деяких ферментів мікроорганізмів тощо).

Відділом розроблено м’яку лікарську форму на основі похідного адамантану, яка знаходиться на етапі впровадження в клінічну практику.

Вагомі досягнення:

Пат. № 79059, UA, МПК A61K 31/13, A61P 17/00, A61P 31/00. /Інститут фармакології та токсикології АМН України (UA); ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (UA). – З. № a200607005; Заявл. 2006.06.23; Опубл. 2007.04.10.

Антимікробна мазь для профілактики та лікування хвороб шкіри інфекційного генезу. / Вринчану Н.О., Максимов Ю.М.,Даниленко Г.І. та ін.

Публікації:

 1. Максимов Ю.Н., Вринчану Н.А. Позамікробна активність антимікробних засобів // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2008. – № 5-6. – С. 10-13.
 2. Максимов Ю.Н., Врынчану Н.А. Ятрогенный фактор в формировании резистентности микроорганизмов к химиотерапевтическим средствам // Современные проблемы токсикологии. - 2008. – № 3.– С. 58-60.
 3. Варбанець Л.Д., Максимов Ю.М., Вринчану Н.О. Вплив похідного аміноадамантану АМ-166 на ліпополісахарид Escherichia сoli // Журнал АМН України – 2009. – Т.15, № 2 – С. 377-385.
 4. Суворова З.С., Вринчану Н.О. Чутливість біоплівок Pseudomonas aeruginosa до дії похідних алкоксиамінопропанолу // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – Т.30, № 5. – С.62-66.
 5. Z. Suvorova,N. Vrynchanu. Antimicrobial Activity in Catheter Model E.coli Biofilm Susceptibility to Adamant Containing Compound AM-166 / 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases(ECCMID). 31.03.-03.04.2012.  Link