Відділ медичної химії

На всіх етапах діяльності Інституту, починаючи з його витоків – двох самостійних санітарно-хімічних лабораторій (м. Харків, м. Київ, 1932р.), в його структурі завжди функціонували хімічні підрозділи. В довоєнні та перші післявоєнні роки важливий вклад в наукові хімічні дослідження внесли видатні вчені: чл.–кор. АН України К.А. Корнєв, проф. В.П. Дверницький. У період 1944-1950 рр. хіміки активно включаються в розробку антидотів для лікування отруєнь особливо отруйними речовинами. В 1950 р. Петрунькин В.Е. вперше синтезував 2,3-димеркаптопропансульфонат натрію, всесвітньо відомий як препарат Унітіол. Значний вклад в розробку технології Унітіолу внесли вчені–хіміки В.О. Портнягіна, В.К. Карп, І.С. Татьянченко. На основі лабораторій органічного синтезу та синтезу лікарських препаратів в 1993 році був створений відділ синтезу фізіологічно-активних речовин: зав. відділом В.М. Овруцький (1993-2001 р.р.), М.І. Голубов (2002-2006рр.). У травні 2017 р. приєднано відділ фармакокінетики, історія якого розпочалась з досліджень з використанням радіоактивних ізотопів групою фахівців у 1977 році. У 1978 р. створено групу, керівником якої призначено Жилу В.А. Пізніше, у 1988 р. д.м.н. Жила В.А. очолила лабораторію радіаційної фармакології. Наприкінці 90-х років керівниками відділу були В.М. Марковський та С.А. Михайлов. У 2001 р. підрозділ реформовано у відділ фармакокінетики. З 2001 р. по жовтень 2014 р. відділом керував професор Ярош О.К. З жовтня 2014 р. по травень 2017 р. керівником був професор Лук'янчук Віктор Дмитрович. Надалі підрозділ приєднали до відділу синтезу фізіологічно-активних речовин. Керівником цього відділу з 2006 р. був професор Демченко Анатолій Михайлович. Під новою назвою професор Демченко А.М. продовжував очолювати відділ медичної хімії з 2017 р. по лютий 2021 р..

Завідувач відділу (з травня 2021р.) доктор біологічних наук, Ядловський Олег Євгенович

Тел. +38(044)456-98-65
E-mail: yadlovskyi@ift.org.ua

Пріоритетний напрямок досліджень відділу:

молекулярний дизайн сполук, що містять потенційні фармакофорні групи.

Завдання відділу полягає в синтезі нових біологічно активних, функціоналізованих N-, O-, S- вмісних сполук як на основі класичних методів, так і  розробки нових реагентів та реакцій.

Основні практичні досягнення відділу – лікарські препарати (унітіол, амізон, галотранк, піродазол, алоксим, тощо).

Публікції:

 1. Способ получения фенамина: Авт.свид. № 77056, 1949 /Дверницкий В.П., Грабенко А.Д.
 2. Способ извлечения 10-этилфеназинона-1 (саназина): Авт. свид. № 10059, 1950 / Дверницкий В.П., Родионов П.В., Берман С.Л., Грабенко А.Д.
 3. Киприанов А.И., Крощенко М.М., Дверницкий В.П., Грабенко А.Д. Способ получения 10-этилфеназинона-1 (саназина). – Авт. свид. №.15793, 1953.
 4. Способ очистки 10-этилфеназинона-1 (саназина) от его изомера: Авт. свид. № 15282, 1955 / Дверницкий В.П
 5. Рапп Л.Б., Корнев К.А. Синтез некоторых жирно-ароматических хлорэтиламинов // Укр. хим. журн.- 1957. – Т.23. – С.637-641.
 6. Дверницкий В.П. Синтез антибиотического препарата 10-этилфенази-нона-1 (саназина). Сообщение 1 // Укр. хим. журн. – 1958.– Т.24, в.4.
 7. Портнягина В.А. 2,3-Димеркаптопропокси)этансульфонат натрия и некоторые его производные // Укр. хим. журн.- 1969. – Т.35, вып.7. – С. 734-737.
 8. Портнягина В.А. Синтез и исследование тиолов, гидразина-, гуанидина- и ариламинопроизводных азотистых гетероциклов в качестве потенциальных антидотов иприта и тяжелых металлов: Дис. доктора хим. наук, 1970.
 9. Янченко В.О., Смольський О.С., Демченко А.М. Основи хімії гетероциклічних сполук: Навчальний посібник. - Чернігів: ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченко, 2010. - 224 с.
 10. Екологічна токсихімія: Підручник для слухачів та студентів системи перепідготовки та підвищення кваліфікації / В.М. Овруцький, В.М. Шумейко, І.В.Глуховський, Л.С.Бобкова - Київ: Столиця, 1998.- 120 с.
 11. Демченко А.М., Колесников А.В., Лозинский М.О. Конденсированные полиметиленазолы // Современные аспекты химии гетероциклов. - С.-Петербург: IBS Press., 2010. - C. 254-259.
 12. Бобкова Л.С., Чекман І.С., Яворівський О.П. та ін. Застосування методу QSAR в токсикології. // Современные проблемы токсикологи. – 2008. -№2. - С.62-71
 13. Кононевич Ю.М., Демченко А.М. Синтез нових 1,3-дизаміщених 6,7-дигідро-1Н-циклопента[d] піримідин-2,4(3Н,5Н) –діонів, що проявляють спазмолітину активність. Повідомлення 1. // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2011. - Т.9, № 1. – С. 52-56.
 14. Демченко С.А., Ядловський О.Є., Бобкова Л.С., Бухтіарова Т.А. Синтез та аналгетична активність похідних [1,3]тіазоло[4,5-d] піридазин-4(5Н)-онів // Фарм. журн. – 2012.- №3. – С. 49-54.